Käyttöehdot

Käyttöehdot Heavy High Tech Partnerbook www.partnerbook.fi – verkkopalveluun.

Johdanto käyttöehtoihin

Näitä käyttöehtoja sovelletaan www.partnerbook.fi - nimisen verkkopalvelun käyttöön.

Palveluntarjoaja pyrkii ylläpitämään Palvelua mahdollisimman huolellisesti ja virheettömästi sekä varmistamaan Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden. Palvelussa voi kuitenkin esiintyä erilaisia teknisiä yms. vikoja ja virheitä, joten Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa.

Palvelunkäyttäjä ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Palvelunkäyttäjä vastaa Palveluun lähettämänsä tai Palvelun kautta välittämänsä Aineiston laillisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunkäyttäjän Palveluun toimittamasta Aineistosta, sen salassapidosta, eikä muista Palvelunkäyttäjälle tai kolmannelle syntyvistä vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat Palvelunkäyttäjän omista toimista.

Palvelun käyttäminen on maksullista. Palvelunkäyttäjä suorittaa Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen kiinteän käyttömaksun. Käyttömaksu suoritetaan vuosittain.

Yksityiskohtaiset käyttöehdot ovat seuraavat:

1. Määritelmät ja soveltamisala

1.1 Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa jäljempänä tarkoitetaan:

"Aineisto" Palvelun aineistolla tarkoitetaan artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, esitteitä sekä kaikkea muuta Palvelussa olevaa Palveluntarjoajan, Palvelunkäyttäjän tai kolmannen tahon tuottamaa aineistoa.

"Osapuolet" Palvelunkäyttäjä ja Kemin Digipolis Oy yhdessä.

"Osapuoli" Palvelunkäyttäjä tai Kemin Digipolis Oy.

"Palvelu" Heavy High Tech Partnerbook www.partnerbook.fi –niminen verkkopalvelu.

"Palvelunkäyttäjä" Yritys tai henkilö, joka on hyväksytty Palvelun käyttäjäksi.

"Palveluntarjoaja" Kemin Digipolis Oy.

"Rekisteröintitiedot" Palvelunkäyttäjän yhteys- ym. tiedot.

"Sopimus" Käyttöehdot, Palvelun hinnasto ja laskutusperusteet sekä rekisteröinnin hyväksynnän ehdot.

1.2. Näitä käyttöehtoja sovelletaan www.partnerbook.fi - nimisen verkkopalvelun käyttöön. Näissä käyttöehdoissa on määritelty Palvelunkäyttäjien ja Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet. Palvelunkäyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarjoaa Palvelunkäyttäjälle mahdollisuuden käyttää Palveluntarjoajan hakemistotietoihin perustuvaa verkkopalvelua. Partnerbook on yritysten kanssa yhteistyössä kehitetty yritysten verkostoitumista ja markkinointia edistävä työkalu. Partnerbookin avulla yritykset pystyvät tuomaan esille omaa osaamistaan ja palveluitaan niin uusille kuin jo olemassa oleville asiakkailleen. Partnerbook tarjoaa myös mahdollisuuden hakea sopivia kumppaneita oman liiketoiminnan edistämiseen. . Palveluun rekisteröityneet organisaatiot voivat mm. luoda yritysprofiilin, jättää tarjouspyyntöjä, osallistua keskusteluihin, hakea kumppaneita ideoiden ympärille ja tiedottaa tapahtumistaan

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Palvelu käyttäjällä voi olla Palvelun kautta pääsy myös ulkopuolisten tiedontuottajien ja palveluntarjoajien palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen tai sopimusten hyväksymistä.

3. Sopimuksen synty ja Palvelunkäyttäjän rekisteröinti

3.1 Käyttäjän on rekisteröidyttävä Palvelunkäyttäjäksi ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot.

3.2 Käyttäjältä tiedustellaan rekisteröitymisen yhteydessä Rekisteröintitietoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan vaaditut tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä sekä sitoutuu pitämään tiedot ajan tasalla.

3.4 Käyttäjän on hyväksyttävä käyttöehdot painamalla käyttöehtojen hyväksymispainiketta, annettava Palveluntarjoajalle Palvelun avauksessa tarvittavat Rekisteröintitiedot Palvelun sisältämällä tilauslomakkeella sekä rekisteröidyttävä Palvelunkäyttäjäksi.

3.3 Sopimus tulee voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen ja myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan.

4. Palvelumaksut

4.1. Palvelun käyttö on maksullista. Palvelunkäyttäjä suorittaa Palvelun käytöstä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Palveluntarjoaja julkaisee Palvelun hinnaston ja laskutusperusteet Palvelun verkkosivuilla ja/tai Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Palvelunkäyttäjä sitoutuu suorittamaan Palvelun käyttöön liittyvät maksut laskun eräpäivään mennessä. Laskun viivästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus korkolain 4 §:n 1 momentin mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä.

4.2. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttömaksujaan ja muita hintojaan ilmoittamalla siitä Palvelunkäyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä yhtä (1) kuukautta ennen hinnan muutoksen voimaantuloa. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset, kuten arvonlisäveron muutokset, korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

5. Palvelunkäyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

5.1 Käyttäjätunnukset ja salasana ovat Palvelunkäyttäjän vastuulla. Palvelunkäyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä. Palvelunkäyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneista toimista kuin omistaan sekä vahingosta ja kuluista, jotka Palveluntarjoajalle aiheutuvat sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan haltuunsa. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on luvatta saanut haltuunsa Palvelunkäyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan tai ne ovat muutoin joutuneet vääriin käsiin, on Palvelunkäyttäjän välittömästi ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle. Tiedon saatuaan Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätunnukseen ja salasanaan liittyvä käyttöoikeus ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Palvelunkäyttäjän unohtaessa käyttäjätunnuksensa tai salasanansa, tulee tämän olla yhteydessä Palveluntarjoajaan ja toimia Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti.

5.2. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Palvelunkäyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Palveluntarjoajan lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, muokata, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa esiintyviä tietoja tai suojattua materiaalia. Mainos- ja myyntimateriaali on vapaasti käytettävissä mainos ja myynnin edistämistarkoituksissa.

5.3 Palvelunkäyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

5.4 Palvelunkäyttäjä vastaa Palveluun lähettämänsä tai Palvelun kautta välittämänsä Aineiston laillisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Erityisesti Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että Aineisto ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.

5.5 Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Palvelun edelleen myynti ja muu tarjoaminen kolmansien käyttöön on kielletty.

5.6 Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa Palvelunkäyttäjän toiminnan tai Aineiston laillisuutta tai hyvän tavan mukaisuutta. Mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltua syytä epäillä, että Palvelunkäyttäjä on toiminut kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta poistaa Aineisto tai sen osa siltä osin kuin on tarpeen kohtien 6.3. ja 6.4. mukaisen toiminnan tai olosuhteen keskeyttämiseksi.

5.7 Palvelunkäyttäjä vastaa itse Palveluun toimittamastaan Aineistosta ja sen suojaamisesta.

5.8 Palvelunkäyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Palvelunkäyttäjä vastaa myös siitä, etteivät sen laitteistot, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet aiheuta haittaa tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille käyttäjille. Palvelunkäyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Palveluntarjoaja pyrkii ylläpitämään Palvelua mahdollisimman virheettömästi ja korjaamaan mahdolliset Palvelussa esiintyvät virheet viivytyksettä.

6.2 Palvelun ja sen sisältämän Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston sekä Palvelun ylläpitämisessä käytettävien ohjelmistojen, mukaan lukien niiden päivitykset ja korvaavat vastaavat ohjelmistot, omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajalle.

6.3 Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuuden ja virheettömyyden.

6.4 Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palvelussa voi esiintyä teknisiä vikoja tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöitä, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamia katkoksista tai muita vastaavia häiriöitä tai virheitä ja niistä voi mahdollisesti aiheutua tiedon viivästymistä, muuttumista tai katoamista.

6.5. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja Palvelun käytössä tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

7. Vahingonkorvausvastuu

7.1 Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

7.2 Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Palvelunkäyttäjä käyttää Palvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat Palvelunkäyttäjän aiheuttamia.

7.3 Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta hinnanalennukseen tai muuhun hyvitykseen kohdan 6.6. mukaisista toimista. Palvelunkäyttäjä vastaa kaikista kuluista ja vahingoista, joita Palveluntarjoajalle Palvelunkäyttäjän kohtien 6.3, 6.4 ja 6.5 vastaisista toimista aiheutuu.

7.4 Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saatavien tietojen tai muun Aineiston oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, eikä vahingoista, joita Palvelunkäyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sen johdosta, että Palvelunkäyttäjä toimii saamansa virheellisen tiedon mukaan. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa ulkopuolisten tiedontuottajien ja palveluntarjoajien palveluista, niiden sisällöstä tai toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten Palvelun kautta tarjoamien tuotteiden virheettömyydestä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista eikä ulkopuolisten mahdollisesti Palvelunkäyttäjästä keräämistä tiedoista tai muista toimenpiteistä.

7.5 Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa Palveluntarjoaja vastaa Palvelunkäyttäjälle ainoastaan tuottamuksellaan Sopimusta rikkomalla aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa Palvelunkäyttäjän vuodessa Palvelusta maksamien käyttömaksujen määrään. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunkäyttäjälle aiheutuvista välillisistä eikä epäsuorista vahingoista mukaan lukien Palvelunkäyttäjän liikevaihdon tai good will -arvon vähentymisen kaltaiset vahingot.

8. Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelunkäyttäjää koskevia Rekisteröintitietoja tai niiden osia omissa rekistereissään ja luovuttaa tiedot niille, jotka perivät maksuja Palvelun kautta tilatuista tai käytetyistä suoritteista. Tietoja käytetään suoramainontaan, Palvelun käytön tutkimiseen ja Palvelun edelleen kehittämiseen. Palvelunkäyttäjä voi halutessaan kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin.

8.2 Palvelunkäyttäjän henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan näiden käyttöehtojen ohella Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön liittyviä periaatteita. Tietosuojakäytäntöön liittyvät periaatteet käyvät ilmi Palveluntarjoajan käyttäjärekisterin rekisteriselosteesta (HHT Partnerbook – verkkopalvelun asiakasrekisteri).

9. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

9.1 Sopimus on voimassa Palvelunkäyttäjän valinnan mukaan joko 12 kuukauden pituisen määräajan tai toistaiseksi eli kestotilauksena. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei ole tehnyt määräaikaa koskevaa ilmoitusta Palveluntarjoajalle kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen voimaantulosta, on sopimus voimassa toistaiseksi, jolloin Sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan ilman eri ilmoitusta. Toistaiseksi voimassaolevan Sopimuksen molemmat Osapuolet voivat irtisanoa päättymään viimeistään 1 kuukautta ennen kulumassa olevan kestotilausjakson loppua, jolloin Palvelun tilaus päättyy kyseisen kestotilausjakson lopussa.

9.2 Sopimus voidaan purkaa ja Palvelun käyttö päättää kesken tilauskauden välittömästi, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta, eikä 30 päivän kuluessa kirjallisesta huomautuksesta huolimatta oikaise rikkomustaan.

9.3 Palveluntarjoajalla on oikeus seuraavissa tapauksissa purkaa Sopimus päättymään välittömästi:

a) Jos Palvelunkäyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti Sopimuksen kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti tai muuten kohtien 6.3. ja 6.4. vastaisesti toimittuaan ei välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjaa toimintaansa tai poista tai pyri parhaan kykynsä mukaan poistamaan Sopimuksen kohdan 6.4. vastaista Aineistoa; b) Jos Palvelunkäyttäjä käyttää Palvelua Sopimuksen kohdan 6.5. vastaisesti; c) Jos Palvelunkäyttäjä jättää maksamatta Palveluntarjoajalle Sopimuksen mukaiset maksut, eikä kahden viikon kuluessa huomautuksen saatuaan maksa erääntyneitä maksuja; d) Palvelunkäyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä Rekisteröintitietoja; e) Palvelunkäyttäjä on asetettu konkurssin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai todettu maksukyvyttömäksi.

10. Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä, virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällainen seikka on esimerkiksi tulipalo, luonnonmullistus, valuuttarajoitus, käyttövoiman saannin rajoitus tai kolmannelta osapuolelta hankittujen teleyhteyksien katkeaminen. Osapuolen on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja vaikutuksesta Sopimuksen täyttämiseen.

11. Käyttöehtojen muutokset ja velvoitteiden siirto

11.1 Nämä toistaiseksi voimassaolevat käyttöehdot tulevat voimaan [1.6.2011] lukien ja ne korvaavat aikaisemmat Palvelun käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja sovelletaan [1.6.2011] alkaen myös ennen käyttöehtojen voimaantuloa tehtyihin Sopimuksiin.

11.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelunkäyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai Palvelun välityksellä yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Mikäli Palvelunkäyttäjä ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle yhden (1) viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan.

11.3 Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai sille, jolle liiketoiminta siirtyy.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet, mikäli niitä ei voida ratkaista neuvotteluteitse, ratkaistaan ensiasteessa Kemi-Tornion käräjäoikeudessa.