Barentskeskus Finland Oy

Maakuntakatu 29-31 B, 2 krs, 96200 Rovaniemi, Finland

Barentskeskus on voittoa tuottamaton match-maker, palvelun tarjoajan ja palvelun tarvitsijan yhteen saattaja, organisaatio. Se toimii pohjoissuomalaisten (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) Barents-osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana pääasiallisesti elinkeinoelämälle. Se kokoaa alueen osaamisen ”yhden luukun” –periaatteella toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Barentskeskus hankkii, kokoaa, luo ja jalostaa tietoa Barentsin Euroarktiselta alueelta elinkeinoelämän, koulutuksen ja hallinnon erityistarpeisiin.

Barentskeskus ei hallinnoi projekteja tai hankkeita, mutta
on aktiivisesti mukana koulutus, tutkimus ja T&K toiminnassa.

Barentskeskuksen tavoitteet ovat:

• Yhteydenpito valtiojohtoon ja valtiojohdon yhteydenpito Barentsin Euroarktisen (Pohjois-Norja, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Luoteis-Venäjä) alueen keskeisimpiin toimijoihin

• Alueellisten Barentsiin liittyvien toimien koordinointi Suomessa
• Suomen näkyvyyden lisääminen Barentsin alueella

• Liikenneyhteyksien kehittäminen Pohjois-Suomen ja Barentsin Euroarktisella alueella

• Pk-yritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen.

-


Barents Center is a non-profit match-maker, service provider and service needing party's together accompanying, organization. It works for northern Finnish ( Lapland, Northern Ostrobothnia, Kainuu and Central Ostrobothnia) Barents experts as a coordinator of activities and a marketer of services primarly to business. It collects the areas know-how into a service entity that functions with “one stop” principle. Barents Center acquires, collects, creates and processes knowledge from Barents Euro Arctic area for the special needs of business and industry, education and management.

Barents Center does not manage the projects but is actively involved in the education, research and development operation.

The goals of Barents Center are:

• Communication with the state leadership and the state leadership’s communication with the central operators of Barents Euro Arctic (Northern Norway, Northern Sweden, Northern Finland, North-West Russia) area.
• Regional Barents related activities coordination in Finland
• Increasing the visibility of Finland in Barents area
• Transport connections developing in Northern Finland and Barents Euro Arctic areas
• SME-companies operation possibilities developing.
Contact persons:

Martti Hahl

Ota yhteyttä

+358 40 5057611

Yrityksen tiedot

Yritysprofiilin lyhyt verkko-osoite www.partnerbook.fi/barentskeskus
Y-tunnus 23444624
Perustamisvuosi 2010

Teollisuus

Avainsanat

Referenssit

Coordination and marketing
Coordination and marketing
Toiminnan koordinointi ja markkinointi
Toiminnan koordinointi ja markkinointi